İşletmelerin ticari gereksinimleri ve performans geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda;

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı,
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı,
  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ve
  • Tüm bu standartlar çerçevesinde Entegre Kalite Yönetim Sistemleri tasarlanır ve yeni sistemler uygulama aşamasında denetlenir.

Bu sistemlerin kurulması sırasında, kurumsallaşmanın sürdürülebilir hale getirilmesi ve en başarılı şekilde yönetilmesi için uygun yazılım çözüleri de önerilmektedir.

Yukarıda belirtilen alanlardan hangisi olursa olsun Uluslararası Kalite Standartları, asıl olarak işletmelerin kendi içinde bir iç denetim mekanizması kurması ile ilgilenir. İç denetim mekanizması; süreçlerin işletmenin belirlediği prensipler ve yasal mevzuata uygun şekilde yapılandırılması ve yönetimi, adı konmuş belirli periyotlarda gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı, uygunsuzluk potansiyellerinin önleyici bir bakış açısıyla değerlendirilmesi alanlarında yönetime görevler yükler.

Bu çerçeveden bakıldığında Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı, işletmelerde yukarıda sayılan sorumlulukları yerine getirecek bir iç denetim mekanizması kurulmasına kadar sürdürülen tüm yönlendirme ve eğitim faaliyetlerinin bütünüdür.

Kalite Yönetim Sistemleri’nin kuruluşunda aşağıdaki adımlar takip edilir:

  • Dokümante edilmiş politikalar ve diğer dokümantasyon incelenerek işletmenin mevcut durumu tespit edilir.
  • Süreçler, ilgilileri ile ortak toplantılar düzenlenerek gözden geçirilir ve üst yönetimin belirlediği ana prensipler doğrultusunda yayınlanır.
  • İlgili Kalite Standardı’nın öngördüğü politika belirlenir, faaliyetler planlanır, süreçler ve bu süreçlerde kullanılan dokümantasyon oluşturulur.
  • Tüm çalışanlar, politika ve dâhil oldukları süreçler ile ilgili en üst seviyede bilgilendirilir.
  • Faaliyetlere ve sonuçlarına karar verme yetkisi olan yönetim fonksiyonları, iç denetim mekanizmasını en verimli düzeyde yönetebilecek seviyede bilinçlendirilir.
  • İç denetim sisteminin hayata geçirildiğinden emin olunana kadar danışmanlık hizmeti sürdürülür.