Performans Yönetim Sistemi, çok fazla sayıda girdisinin olması sebebiyle bir işletmede yürütülmesi gereken en büyük ve en önemli projedir. Bu proje; işletmelerin pek çoğunda işletme yönetiminin sorumlulukları ihmal edilerek, son derece basite indirgenmiş bir şekilde kısa bir anket uygulaması ile yalnızca çalışanlarla ilgili bir süreçmiş gibi takip edilmektedir.

Oysa ki performans yönetimi -ki işletmelerin hayatta kalabilmesi için en değerli olgudur- %90 ağırlığında yönetimin sorumluluğudur. Aşağıdaki faaliyetler, yönetimin performansla ilişkili başlıca sorumlulukları arasında yer almaktadır:

 • İşletmenin kuruluş amacının tam ve doğru olarak ortaya konması (misyonun belirlenmesi)
 • İşletmenin yüzünü döndüğü yönün tam ve doğru olarak ortaya konması (vizyonun belirlenmesi)
 • Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için ana yöntemlerin ve etik değerlerin belirlenmesi (stratejilerin ve iş prensiplerinin belirlenmesi)
 • Belirlenen stratejileri gerçekleştirebilecek kısa dönemli taktiklerin ortaya konması (günlük / aylık / yıllık hedeflerin oluşturulması)
 • Ana çatı olan misyon, vizyon ve stratejiler ile kısa dönemde değerlendirilebilecek olan sonuçların (taktikler) tüm personele en açık şekilde sunulması ve sürekli hatırlatılması
 • Tüm iş süreçlerinin, hiçbir kargaşaya sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve ilanı
 • İş süreçlerinin kontrol noktalarının ve bu noktalarda kontrol edilecek faaliyet / belgelerin belirlenmesi ve net bir şekilde ortaya konması
 • İş süreçlerinde sorumluluk alan tüm pozisyonlar için yetkilerin ve sorumlulukların net bir şekilde ortaya konduğu görev tanımlarının düzenlenmesi ve ilanı
 • İşletme içinde performansı artırıcı öneri sistemlerinin geliştirilmesi, çalışanların önerilerde bulunmalarının teşvik edilmesi, önerilerin ödüllendirilmesi
 • Bölümünde çalışacak personeli doğru bir şekilde seçebilen ve çalışma süresince objektif bir şekilde değerlendirebilen, personelinin gelişime açık yönlerini tespit edip bu yönlerini geliştirmek üzere fırsatlar yaratan, yüksek performansını ödüllendiren motivatör yöneticiler çalıştırılması / yetiştirilmesi
 • Sunulan tüm imkânlara rağmen bireysel yetkinlikleri sebebiyle performansı düşük kalan personel için uygun başka pozisyonların olup olamayacağının görüşüldüğü değerlendirme sistemleri oluşturulması
 • Performans düşüklüğü işin savsamasından kaynaklandığı durumlarda ise bir disiplin yönetim sistemi oluşturulması

Görüldüğü gibi performans yönetimi, aslen işletme yönetiminin başarısını ortaya koymaktadır. Yukarıdaki sistem / süreçlerden birisinin bile eksik olması, bireysel performansları dolayısı ile işletme performansını etkileyecek sonuçlar ortaya koyacaktır.