Personel yapılandırma projeleri, mevcut durum analizi ile başlar. Mevcut durum analizi ile işletmelerin mevcut kaynakları, personel yönetim politikaları ve süreçleri incelenir, sorun alanları tespit edilerek kök sebepleri araştırılır. Yönetime sunulan Mevcut Durum Analizi Raporu’nda tüm bu bilgiler ve sorunların çözüm yollarına dair öneriler dokümante edilir.

Mevcut durum analizi raporunda önerilen yöntemlerden birinin kabulü sonrasında vizyon ve stratejiler belirlenir. Ardından işletmenin iletişim aksaklıklarının çözümlenmesi ve yetki / sorumluluk alanlarının netleştirilmesi sağlanacak şekilde organizasyon şeması, görev tanımları ve talep edilen yetkinliklere ilişkin dokümantasyon oluşturularak, yeniden yapılandırma süreci yönetilir.